Wdrażanie systemów zarz?dzania jakością. Doradztwo technologiczne w branży spożywczej. Szkolenia w zakresie systemów jakości.

Oferta dla wszystkich
Korzystając ze zdobytych doświadczeń praktycznych oraz posiadanej wiedzy teoretycznej, oferujemy Państwu następujące usługi:

 • opracowanie, weryfikacja programów Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
 • opracowanie i wdrażanie programów systemów zarządzania jakością, w tym systemu HACCP, BRC, IFS; ISO 22 000
 • nadzór i weryfikacja dokumentacji systemu zarządzania jakością w zakresie zmieniających się przepisów prawa żywnościowego
 • konsultacje, pomoc lub współpracę w opracowaniu dokumentów systemu zarządzania jakością
 • szkolenie kadry kierowniczej w zakresie nowoczesnych metod zarządzania jakością
 • szkolenie kadry niższego szczebla i pracowników produkcyjnych
 • prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu zasad GMP, GHP i systemu HACCP oraz tzw. "minimum sanitarnego" dla wszystkich pracowników mających kontakt z żywnością, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem przeznaczonym do umieszczenia w aktach osobowych pracownika
 • doradztwo w zakresie technologii i organizacji produkcji
 • doradztwo w zakresie sprzętu i środków myjących
 • przeprowadzanie auditów wstępnych oraz sprawdzających stopień wdrożenia systemu jakości
 • przeprowadzanie auditów wewnętrznych
 • przeprowadzanie auditów dostawców
 • projektowanie reorganizacji linii produkcyjnych
 • podnoszenie standardów higienicznych hal produkcyjnych i pomieszczeń pomocniczych
 • konsultacje w zakresie dostosowywania warunków produkcyjnych do wymagań GMP i GHP
 • rozwiązywanie innych problemów jakościowych
 • opiniowanie projektów technologicznych w zakresie zgodności z wymogami systemów jakości
 • organizację systemu rozliczania produkcji
 • opracowanie technologicznych wskaĽników uzysku w fazach produkcyjnych
 • optymalizację zatrudnienia w części produkcyjnej zakładu, łącznie z ustalaniem norm pracy
 • projektowanie systemu dostaw w tym skupu żywca rzeĽnego
 • kontrolę klasyfikacji żywca rzeĽnego i rozwiązywanie związanych z nią problemów
 • doradztwo w zakresie działań marketingowych

Sklepy i hurtownie spożywcze
Właścicielom sklepów i hurtowni spożywczych oferujemy:

 • fachowe i kompleksowe przygotowanie sklepu do wdrożenia systemu HACCP
 • kompleksową pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu systemu HACCP, od przeszkolenia kadry poprzez konsultacje przy opracowaniu dokumentacji; wdrożenie opracowanego systemu, aż do uzyskania akceptacji organu nadzorującego
 • bezpłatne doradztwo technologiczne w zakresach związanych z wdrażaniem systemu HACCP
 • pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu procedur GMP, GHP

Gastronomia i zbiorowe żywienie
Właścicielom firm gastronomicznych i zakładów zbiorowego żywienia, oraz kierownictwu stołówek szkolnych, internatów, żłobków i przedszkoli oferujemy:

 • fachowe i kompleksowe przygotowanie zakładu gastronomicznego (stołówki) do wdrożenia systemu HACCP
 • kompleksową pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu systemu HACCP od przeszkolenia kadry poprzez konsultacje przy opracowaniu dokumentacji; wdrożenie opracowanego systemu, aż do uzyskania akceptacji organu nadzorującego
 • bezpłatne doradztwo technologiczne w zakresach związanych z wdrażaniem systemu HACCP
 • przygotowanie zakładu zbiorowego żywienia do wdrożenia Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. Normy ISO 22000

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
Nasza oferta skierowana jest również do firm, które zajmują się obrotem i przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

W myśl aktualnie obowiązujących aktów prawnych, wszystkie zakłady zajmujące się

 • obróbką produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (np. skup, pranie i segregacja pierza)
 • przekształcaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz i kompost
 • produkcją karmy dla zwierząt domowych
są zobowiązane do wdrożenia i utrzymania w mocy stałych pisemnych procedur opartych na systemie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, czyli wdrożenia systemu HACCP.

Nadzór nad systemem zapewnienia jakości
System HACCP musi być nadzorowany i doskonalony. W zakładzie należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prace nad systemem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, za jego bieżące funkcjonowanie oraz podejmowanie działań w zakresie doskonalenia systemu. Firmom, którym brakuje wykwalifikowanej kadry oferujemy:

 • prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu zasad GMP i GHP oraz systemu HACCP dla wszystkich pracowników mających kontakt z żywnością, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem przeznaczonym do umieszczenia w aktach osobowych pracowników
 • prowadzenie auditów wewnętrznych zgodnie z rocznym harmonogramem auditów
 • prowadzenie weryfikacji dokumentacji HACCP
 • prowadzenie weryfikacji systemu HACCP

Powyższe prace mogą być wykonywane w trybie doraĽnym, na zamówienie zleceniodawcy, bądĽ też w ramach systematycznego całorocznego nadzoru z ustaloną częstotliwością wizyt doradcy.

Oto niektóre tylko korzyści wynikające z powierzenia nam nadzoru nad Państwa systemem:

 • odpowiedzialność za system HACCP w rękach kompetentnego i doświadczonego specjalisty
 • stały dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • oszczędność czasu własnego personelu
 • bieżący dostęp do informacji dotyczących np.: zmian w systemie, prawie żywnościowym, nowych metod, narzędzi i dobrych praktyk

Outsourcing
W ramach oferty współpracy proponujemy powierzenie naszym konsultantom pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania Jakością. Usługa ta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, w których nie ma potrzeby zatrudniania pełnoetatowego pracownika do utrzymywania i doskonalenia systemu. Takie rozwiązanie daje firmom wymierne i niewymierne korzyści a najważniejsze to:

 • gwarancja funkcjonowania i doskonalenia systemu zapewnienia jakości
 • profesjonalna pomoc i doradztwo w zakresie systemu zapewnienia jakości
 • oszczędność kosztów utrzymania systemu
 • profesjonalne przygotowanie audytorów
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników
 • reprezentowanie firmy wobec jednostek certyfikujących i nadzorujących

Każdy realizowany przez nas projekt jest traktowany indywidualnie. Po pierwszym kontakcie z nowym klientem w siedzibie Jego Firmy wykonujemy bezpłatny audit zerowy, oceniając potrzeby i warunki realizowania projektu. Dopiero wówczas ustalamy termin oraz cenę jego wykonania.

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice)
Są to działania które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem. (definicja w odniesieniu do produkcji żywności wg. Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

Jest to wykonywanie wszystkich czynności produkcyjnych zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi głównych założeń:

 • budowlanych
 • technicznych
 • technologicznych
 • wyposażenia
 • praktyk operacyjnych
 • metod produkcji

które są niezbędne do wyprodukowania żywności o dobrej jakości zdrowotnej, pożądanej przez konsumenta.

Dobra Praktyka Produkcyjna

 • kładzie nacisk na zachowanie należytych warunków organizacyjno-technicznych w procesie produkcji
 • wymaga, aby wszystkie operacje technologiczne, miały zapewnione optymalne warunki produkcji i możliwość przeprowadzenia kontroli we wszystkich etapach
 • określa wymagania dotyczące prowadzenia niezbędnej dokumentacji produkcji i kontroli

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice)
Są to działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. (definicja wg. Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

Jest to wykonywanie wszystkich czynności zarówno w produkcji, jak i w obrocie środkami spożywczymi, z zachowaniem warunków zapewniających tym środkom spożywczym właściwą jakość zdrowotną.

GHP kładzie nacisk na:

 • zapewnienie zdrowia i higienę personelu
 • zapewnienie właściwej higienizacji obiektów

HACCP - Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point)
Są to działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. (definicja wg. Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia)

HACCP jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji.
Za zagrożenie uważa się wszystko to, co może przynieść szkodę zdrowotną konsumentowi.

Wcześniej stosowane systemy kontroli jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego polegały na badaniu produktu końcowego, co umożliwiało wyeliminowanie towaru nie spełniającego wymogów jakościowych. System HACCP ma nad nimi tę przewagę, że pozwala na zapobieganie wytwarzaniu produktów niezgodnych, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.

Ponadto Szstem HACCP:

 • ma zastosowanie w firmach zajmujących się produkcją i obrotem żywnością, oraz przetwarzaniem i obrotem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
 • polega na identyfikacji występujących i możliwych zagrożeń dla żywności (biologicznych, chemicznych, fizycznych) oraz określeniu metod zabezpieczenia przed nimi
 • ma charakter prewencyjny, w którym poszczególne fazy całego procesu produkcji i dystrybucji ograniczają i/lub eliminują zagrożenia w produkcie gotowym
 • może być stosowany na wszystkich etapach tzw. "łańcucha żywnościowego" (od gospodarstwa rolnego do stołu konsumenta
 • wymaga udziału całego personelu oraz kierownictwa firmy
 • jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem pozwalającym panować nad procesami produkcji i obrotem żywności tak aby zminimalizować do akceptowalnego poziomu zanieczyszczenia żywności i sprawić, że będzie ona bezpieczna dla konsumenta
 • tworzony jest indywidualnie dla każdego zakładu, a nawet linii produkcyjnej z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności

Przed wprowadzeniem systemu HACCP należy wdrożyć zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej.

System HACCP można wdrażać w oparciu o wymagania, np.:

 • Codex Alimentarius
 • DS.3027 E:2002
 • EN ISO 22000:2005

IFS - International Food Standard
Pierwsza wersja uniwersalnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności IFS została opublikowana w 2002 roku przez niemieckich detalistów zrzeszonych w Hauptverband der Deutschen Einzelhandels (HDE). Rok póĽniej do współpracy włączyli się przedsiębiorcy francuscy z FCD (Fédération des Etreprises du Commerce et de la Distribution).
IFS powstał w celu stworzenia jednolicie sformułowanych zasad oceny dla wszystkich producentów, z jednakową procedurą audytów i wzajemną akceptacją ich wyników, które to założenia mają zapewnić wyższy poziom przejrzystości w całym łańcuchu żywnościowym oraz zredukować czas i koszty oceny.

Standard IFS określa wymagania dla następujących obszarów zarządzania:

 • odpowiedzialność wyższego kierownictwa
 • system zarządzania jakością
 • zarządzanie zasobami
 • proces produkcyjny
 • pomiary, analizy, doskonalenie

BRC - British Retail Consortium
BRC Global Standard - Food jest międzynarodowym standardem żywności opracowanym po raz pierwszy w 1998 roku przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) - organizację skupiającą sieci handlowe w Wielkiej Brytanii.
Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów.
System BRC integruje przepisy zawarte w normach serii ISO 9000, w systemie HACCP oraz GMP/GHP, definiując równocześnie szczegółowe wymogi, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego.

Standard BRC określa wymagania dla następujących obszarów działalności zakładu produkcyjnego:

 • system HACCP;
 • system zarządzania jakością
 • zakład i środowisko produkcji
 • kontrola produktu
 • kontrola procesu
 • personel

BaKa © 2011. All Right's Reserved.